Premi Capital de la Sardana 2013 a la categoria d'Iniciatives Renovadores per aprofitar les noves tecnologies per organitzar un curs d'ensenyament de sardanes revesses telemàticament i l'organització del I Campionat Virtual de Sardanes Revesses, amb la intenció de difondre aquesta peculiar modalitat sardanista.

Què és una revessa?

Podríem dir que una revessa és un tipus d’enigma musical que consisteix a esbrinar el nombre de compassos de dos temes musicals que s’interpreten encadenadament segons la seqüència:

tema 1 - tema 1 - tema 2 - tema 2 - tema 1

Tot i que la resolució de revesses es podria practicar amb diferents tipus de música, de moment només s’ha portat a terme amb música de cobla.

Una revessa no tan sols pot ser un bon entreteniment sinó també una eina per millorar el rendiment escolar, ja que afavoreix la creació de connexions entre les neurones, pel fet de ser una tasca en què es realitzen diferents funcions simultàniament augmentant l'agilitat mental.

Estructura de la revessa

La revessa consta bàsicament de dos temes melòdics, els curts i els llargs, que s'interpreten de manera encadenada seguint una determinada pauta. Cadascuna d'aquestes parts rep el nom de tirada. El nombre de compassos de la tirada de curts i de tirada de llargs constitueix el tiratge de la revessa. Per exemple, si una sardana té 35 compassos de curts i 79 de llargs direm que tira 35 de curts i 79 de llargs o que el seu tiratge és de 35 x 79.

En el cas d'una sardana normal, en què hi ha diferents melodies en els curts i en els llargs i en què l'inici de cada tirada és diferent del final, la persona que compta es fixa en el tema musical dels primers compassos de la primera tirada de curts i comença a comptar correlativament: 1, 2, 3, ... Deixa de comptar quan sent que es repeteix el primer tema musical. El nombre de compassos comptats seria el tiratge de curts. En iniciar-se la primera tirada de llargs, és a dir, un cop acabada la segona de curts, es compta de nou des de 1 fins a tornar a sentir la música amb què ha començat. Així s’obté el tiratge de llargs.

Normalment les revesses no es poden resoldre d'una manera tant senzilla. Precisament s'anomenen així perquè l'autor ha compost la música amb l'expressa intenció de desorientar la persona que intenti comptar-les. Això ho aconsegueix de diferents maneres, com per exemple:

  • Repetir al final de la tirada la mateixa música amb què ha començat.
  • Començar els curts o els llargs amb melodies que siguin difícils de recordar o d'identificar.
  • Fer que la melodia es vagi repetint de forma similar.

S'estableix així un repte entre l'autor i el revessaire. Com que tota revessa ha de poder ser resolta, no hi pot haver ambigüitat en la solució. Per això cal que es compleixin uns requisits:

  • El tiratge de tota revessa ha d'estar comprès entre un mínim i un màxim:
    - Curts: entre 16 i 49 compassos (ambdós inclosos)
    - Llargs: entre 50 i 99 compassos (ambdós inclosos)

  • El tiratge de tota sardana revessa ha de ser el mínim compatible amb la seva estructura musical: Per exemple una revessa en què es va repetint de forma idèntica una melodia de 20 compassos ha de tirar necessàriament 20 x 60 encara que hi hagi altres tiratges compatibles amb el primer requisit.Un tast...

Secció de revesses a Ràdio Tàrrega